Потребна ви е помош?
02 2400 878 / 070 365 203

Гарантни услови на производите

ИЗЈАВА ЗА ГАРАНЦИЈА      

Ви благодариме за довербата и одлуката да го купите нашиот производ.

ИЗЈАВА ЗА ГАРАНЦИЈА

Производителот - Увозникот на производот дава гарантен рок за нормална употреба на купениот акумулатор во согласност со приложеното Упатство за користење и условите под кои важи гаранцијата, за следнот период на користење:

- 24 месеци за патнички возила

- 12 месеци за товарни возила

- 12 месеци за такси возила

- 6 месеци за мотори

- гаранцијата не важи при користење на акумулаторот за работни вибрациони машини,возила со вградени инвертори , возила кои користат витли,соларни системи и како замена на тракциони и стационарни батерии.

Гарантниот рок започнува да тече од денот на продажба на акумулаторот и важи до денот на истекот на гарантниот рок,но не повеке од 30 месеци од денот на производство на акумулаторот.

ГАРАНЦИСКИ УСЛОВИ

Акумулаторите технички се проверуваат во текот производствениот процес.

И покрај тоа може да се случи истиот да покаже дефект (неисправност) во текот на користењето, и поради тоа пожелно е да бидете запознаени со условите под кои важи гаранцијата. Како потрошувач ги имате правата кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и овие права не се загрозени со гаранцијата. При евентуална рекламација доставете го акумулаторот до еден од овластените сервиси заедно со уредно пополнет и заверен гарантен лист и фискална сметка издадени од страна на продавачот. Ако при испитувањето во овластениот сервис се утврди фабричка грешка , купувачот ќе го известиме за донесената одлука за рекламацијата во рок од 8 дена од денот на приемот на акумулаторот.

Основаните рекламации ќе ги решиме и замениме во рок од 30 дена од датумот на приемот.

Акумулатор со фабричка грешка ќе биде заменет со нов. Замената се врши кај продавачите на акумулатори со доставување на акумулаторот заедно со рекламацискиот записник од овластениот сервисер во кој е потврдена фабричката грешка.

При замена со друг акумулатор во гарантниот лист на новиот акумулатор се впишува датумот на решавање на рекламацијата означен со Р, а гаранцијата на новозаменетиот акумулатор важи до датумот од стариот акумулатор.

За секоја интервенција на сервисерот настаната поради неправилна употреба на акумулаторот и непридржување кон упатството за употреба и одржување , се терети купувачот на акумулаторот во согласност со важечкиот ценовник на сервисерот.

Трошоците за полнење на акумулаторот со струја во сервисот, во случај ако акумулаторот е исправен, исто така паѓаат на терет на купувачот на акумулаторот.

Давател на гаранцијата е ВСК ГРУП ДОО СКОПЈЕ, ул.Коста Новаковиќ бр.7 локал 6,тел.02 2400 878

Гаранцијата нема да важи во следните случаи:

Акумулатор без заверен гарантен лист со печат на продавачот и без фискална сметка Сл.Весник бр,38/04 член20и 22.

Акумулатор кој не е користен во согласност со упатството за употреба и одржување.

Акумулатор со механички и топлински оштетување на пластичните и метални делови или со оштетени фабрички ознаки.

Акумулатор без електролит, при што горниот дел на сепараторот е сув.

Акумулатор во кој е досипувана несоoдветна течност (секогаш се досипува дестилирана вода ).

Акумулатор во кој постојат примеси во електролитот.

Акумулатор кој е преполнуван со струја ( знаците се потемнет електролит и поцрнети чепови ).

Акумулатор кој е недоволно наполнет со струја ( густината на електролитот е под 1,24 гр/см3).

Mарката и модел на возило не одговара на типот на акумулатор кој е вграден во возилото.

Акумулатор кој во електрична испразнета состојба стоел подолго од 48 часа што довело до сулфатизација на електродите или евентуално замрзнување на електролитот на температура под 00С.

 Акумулатор при кој со нестручно ракување е дојдено до оштетување и топење на полните изводи , до експлозија или палење на акумулаторот.  Ако системот на полнење со струја во возилото не е исправен (граница е 13,8 V-14,2V).  Акумулатор кој е примен со напон под 11,0 V и густина на електролит под 1,15 гр/см3 т.е се наоѓа во фаза на длабоко празнење. На барање на купувачот може да се дополни со струја, при што се наплаќа услугата според важечкиот ценовник на сервисерот. 

Акумулатор на кој е испадната активната маса ( истрошен ) - ова настанува поради интензивна употреба кога возилото ќе направи голем број на работни часови односно голем број на километри (60.000 км), поради непредвидени додатни употреби на акумулаторот ( возење на кратки релации, паркирање со вклучени светла, возила со многу електрични потрошувачи) при што доаѓа до циклична дотраеност на акумулаторот и истиот се троши пред истекот на гаранцијата. Последица на ова е заматување на електролитот во ќелиите.

Кај акумулаторските батерии кои се без одржување можно е поради неисправност на регулаторот за полнење – преголемо полнење да ја изгуби течноста. Се констатира со мерење на тежината на акумулаторот која е дадена од производителот во неговиот каталог.

Акумулатор кој е ненаменски користен на инвертори, соларни системи, како замена на тракциони акумулатор и слично.

 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА АКУМУЛАТОРОТ

Акумулаторот налиен со киселина (електролит) електрички е наполнет и може да се вградува во возилото..Акумулаторот внимателно се страва во лежиштето и механички се прицврстува.Потоа се приклучува позитивниот кабел од возилото на позитивниот пол на акумулаторот,а негативниот кабел ( т.н. маса )на негативниот по на акумулаторот.Внимателно се затегаат завртките и навртките,а кабелските клеми и половите на акумулаторот се премачкуваат со вазелинска маст.

Настојувајте секогаш површината на акумулаторот да биде чиста и сува.

Контролирајте го почесто нивото на електролитот и по потреба досипете исклучиво дестилирана вода.Ако е потребно почесто досипување на дестилирана вода,потребно е да се провери системот за електрично дополнување на акумулаторот во автомобилот.

Ако евентуално е дојдено до делумно или потполно празнење на акумулаторот(напонот на отворено струјно коло е под 12,4 V) поради грешки во електричната инсталација во возилото или постојано вклучени потрошувачи,или пак поради долго повеке од 6(шест) месеци и непрописно складирање – мирување на акумулаторот, веднаш мора акумулаторот електрички да се дополни за да не дојде до сулфатизирање и уништување на електродите.Електричното полнење секогаш се врши надвор од возилото и тоа на следниот начин:

- се симнуваат чеповите од келиите на капакот на акумулаторот,се контролира нивото на електролит и по потреба се досипува дестилирана вода.Нивото на електролитот треба да е во висина на ознаката,односно да ги покрива електродите.

- се приклучува акумулаторот на едносмерен извор на напојување на тој начин што позитивниотпол на акумулаторот се поврзува со позитивниот пол на исправувачот,а негативниот пол на акумулаторот се поврзува со негативниот пол на исправувачот.Се препорачува струја на полнење 1/10 од вредноста на капацитетот на акумулаторот.на пример акумулатор од 12V-55Ah треба да се полнисо струја од 5,5 А.Температурата на електролитот за време на полнењето не смее да е повекеод 55степени C,и во таков случај се преполовува јачината на струјата или се прекинува полнењето.Времето на полнење обично изнесува 14-15 часа,или до постигнување на густина на електролитот од 1,275 гр/см2.Во текот на електричното полнење во околината на акумулаторот се создава експлозивна смеса од гасови,па задолжително е просторијата да се проветрува.Инаку постои можност од експлозија на акумулаторот доколку се приога со отворен оган(на пр.запалена цигара).После електричното полнење се контролира нивото на електролит,се брише и чисти акумулаторот и истиот се вградува во возилотопопредходно дадената постапка.

Сигурносни упатства

Секој акумулатор содржи материи, кои поради неправилна употреба можат да бидат штетни за човекот и околината

Сулфурна киселина-електролит: Електролит во акумулаторот е разредена сулфурна киселина која е опасна за човечкото тело и облеката. Доколку киселината дојде во допир со човечкото тело потребно е веднаш тој дел од телото да се измие со поголема количина на вода, посебно ако се во прашање очите. Ако дојде киселината во устата или ждрелото треба веднаш да се испие поголема количина на вода или млеко и да се отиде на лекар.

Експлозивни гасови: При нормално работење на акумулаторот како и при електрично дополнување, во акумулаторот се ослободува водород и кислород кои можат да создадат експлозивна смеса во околината на акумулаторот. Поради наведеното, просторијата во која се врши електрично полнење мора да биде добро проветрувана. Исто така не е дозволено приоѓање со отворен оган, запалена цигара или слично бидејќи постои можност акумулаторот да експлодира и да дојде до повреди на човекот. Исто така, препорачуваме после возењето на возилото да не се одвојуваат веднаш каблите од акумулаторот, бидејќи е можно запалување на гасовите со електрична искра која при тоа се создава.

Присутност на метални делови на акумулаторот: Металните делови можат да предизвикаат краток спој ако евентуално се најдат помеѓу изводите на акумулаторот или помеѓу позитивниот полов извод и масата на возилото. Последица од краткиот спој може да биде оштетување на акумулаторот или евентуална експлозија . Акумулаторот секогаш треба да се транспортира во вертикална положба подалеку од телото и облеката.При работа со акумулаторот секогаш задолжително заштитете ги очите .Акумулаторот секогаштреба да е подалеку од дофат на деца.

alt